اجرای برنامه اصلاح بخش آب در دوشنبه – اوستا

اجرای برنامه اصلاح بخش آب در دوشنبه بحث شد

30 نوامبر 2020 ، ساعت 09:00

اوستا. Tj | 30/11/2020 | جلسه بعدی کارگروه بین بخش آب آشامیدنی و بهداشت در وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان در دوشنبه با حمایت UNDP برگزار شد.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت نیرو ، هدف از این جلسه بررسی کار انجام شده برای اجرای برنامه اقدام برنامه اصلاح بخش آب جمهوری تاجیکستان برای دوره 2016-2025 و قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد تأمین آب آشامیدنی و بهداشت” بود.

آنها همچنین درباره تهیه پیش نویس برنامه دولتی تأمین آب آشامیدنی و بهداشت برای دوره تا سال 2030 و برنامه های شرکای توسعه در زمینه تأمین آب آشامیدنی و بهداشت برای دوره تا سال 2030 بحث کردند.

در جلسه کارگروه بین اداری نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه کشور و شرکای توسعه حضور داشتند.