ارکستر مت از کارگران حمایت کرد

10.12.2020
نوازندگان ارکستر اپرای متروپولیتن از کارگران صحنه حمایت کردند.

تصمیم مدیریت برای کاهش دستمزد و شکستن قرارداد با کارگران توسط هنرمندان بی عاطفه خوانده می شود. اعضای ارکستر معتقدند که روسا از بحران و همه گیری همه فقط بهانه استفاده می کنند ، هدف اصلی حرکت به سمت کاهش حقوق دراز مدت است. اتحادیه کارگری و رهبری مت تلاش کردند زبان مشترکی پیدا کنند ، اما موفق نشدند. مدیر کل تئاتر می گوید “بازسازی اقتصادی” لازم است. برای زنده ماندن ، باید پس انداز کنید. آنها قول می دهند حقوق را تنها در صورت دستیابی به سطح گیشه و کمک های مالی مانند حوض ، بازگردانند. کارشناسان معتقدند که این اتفاق تا سال 2025 نخواهد افتاد.

“Orpheus”

10.12.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

مقاله مرتبط  مراسم جایزه XIII STAR OF THEATER