الکساندر اولشکو استدلال هایی را در دفاع از پل اول نامید

به طور زنده از مرکز مطبوعاتی MK، هنرمند ارجمند روسیه الکساندر اولشکو در مورد نقش خود به عنوان امپراتور روسیه پل اول صحبت کرد و چندین استدلال در دفاع از امپراتور روسیه ارائه کرد.

برای من، او نه دیوانه است و نه دیوانه. این مردی است که میل شگفت انگیزی به نور دارد، اما از همان اوایل کودکی در درونش مثله شده، مورد بی مهری قرار گرفته، سوء تفاهم، آشکار نشده و با وجود همه اینها، از خارها به ستاره ها می گذرد. این مردی است که عشق را بلد بود و 10 فرزند از خود به جای گذاشت. دولتمردی که به آینده می اندیشید و دهه ها در تخیل خود قدم می زد و خواهان توسعه کشور بود. مردم عادی او را می پرستیدند.»

مقاله مرتبط  در استاراوشان ، زنی شوهرش را با تبر