بازداشت 33 ساله ساکن دوشنبه به دلیل شکستن عمدی شیشه های یک مغازه مبلمان – اخبار تاجیکستان

یکی از اهالی شهر دوشنبه به پلیس گزارش داد که شب 23 فروردین امسال. فردی ناشناس شیشه های یک مبل فروشی واقع در خیابان م.محمدعلی را شکست.

در نتیجه تعدادی از اقدامات عملیاتی-تجسسی، شهروند نسیروف سیداکرم ابراگیموویچ متولد 18 تیر 1369 از اهالی منطقه میرسعید علی خمدونی روستای مخنات آباد به ظن تخریب عمدی اموال بازداشت شد.

در ممیزی مشخص شد فرد نامبرده برای ترساندن و شوخی شبانه با نقاب و لباس مشکی وارد مغازه مبلمان دوستش شده است. فرد مذکور چندین شیشه را شکست و با اقدامات خود باعث ترس اهالی محل شد.

در حال حاضر شهروند نوسیروف سعیداکرم ابراهیموویچ به عنوان مظنون به ارتکاب یک جنایت بر اساس ماده 255 قانون جزایی جمهوری تاجیکستان به دلیل تخریب عمدی یا آسیب رساندن به مال بازداشت شده و تحت تحقیقات قرار دارد.