به سمت سالن تئاتر. واختانگف یک مدیر ارشد جدید منصوب کرد

کارگردان اصلی تئاتر. واختانگف آناتولی شولیف را منصوب کرد

مدیر ارشد تئاتر واختانگف آناتولی شولیف 33 ساله بود. این پست در تئاتر واختانگف توسط یوری بوتوسوف قبل از ترک کشور انجام شد.

اوکسانا کوسیروا، مدیر بخش حمایت دولتی از هنر و هنرهای عامیانه وزارت فرهنگ، روز سه شنبه در میانه روز، او را به این گروه معرفی کرد.

شولیف 33 ساله است، او از بخش بازیگری GITIS و سپس بخش کارگردانی فارغ التحصیل شد، اما در حال حاضر در موسسه تئاتر. ب. شوکین (کورس ریماس تومیناس). او در تئاتر زیاد روی صحنه رفت. مایاکوفسکی، در واختانگف، سه اجرا در تولید او با موفقیت در سه صحنه اجرا می شود.

مقاله مرتبط  طرح حذف سل در تاجیکستان در دوشنبه ارائه شد - اخبار تاجیکستان