بوختر میزبان مجمع بین المللی صادرات “بوهتر غذا-2023” – اخبار تاجیکستان است

به گزارش NIAT “خاور” با اشاره به آژانس صادرات زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 24 تا 25 می، سومین مجمع بین المللی صادرات “بوکتر فود – 2023” در شهر بختر منطقه ختلان برگزار می شود.

این مجمع توسط آژانس صادرات زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان و مقام اجرایی دولتی منطقه ختلون به منظور تحقق شاخص های برنامه توسعه صادرات دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال های 2021-2025 برگزار می شود.

هدف از همایش بین المللی صادرات “بوهتر فود – 2023” توسعه صادرات، تقویت تولید صادرات محور، افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی، گسترش روابط تجاری بین خریداران و صادرکنندگان با ارائه فرصت ها و محصولات صادراتی است. کشور