دانستني هاي جالب در مورد كفش

مردان برنا ممكن می باشد به خريدن يك نوع سگك دار قهوهاي تمايل چنداني نشان ندهند؛ درحاليكه اين جور كفش بدون بند، سگك دار قهوهاي درميان مردان ميانسال طرفدار زيادي دارد. مدلي از اين كفش كه يك تكه باريك چرم جداگانه روي قسمت رويه دارد و برش كوتاهي خورده است(Penny loafers)، گونه كفشهاي غيررسمي هستند. قسمت رینگ کل اين گونه كفشها كوتاه برش خورده است، بدون بند است، رويه پهني دارد و كف كفش يكدست و عريض است. پنجه اين كفش به شكلي برش ميخورد كه مثل بالهاي بازشده يك پرنده به لحاظ ميرسد. وي اساسی بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع فقط % بسيار كمي از كفشها استاندارد میباشند و غالبا از نظر جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردم از كفشهاي روتين کفش اسپرت مردانه زمستانی استعمال ميكنند. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند منجر انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز استعمال نشود. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و بد کفش اسپرت مردانه قدیمی فرم ميكند. مي توانيد از عكسها استفاده كنيد تا خوب تر دسته كفشها را بشناسيد. دكتر تركان اهمیت اشاره به استفاده از كفشهاي لژدار كه ارتفاع كفي كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش منجر انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود.

مقاله مرتبط  «نورما» بلینی در MAMT روی صحنه رفت