در سمرقند در نشست شورای وزیران پایتخت فرهنگی کشورهای مستقل مشترک المنافع مشخص می شود – اخبار تاجیکستان

در 14 آوریل 2023، نشست عادی شورای وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در سمرقند برگزار می شود. به گفته کمیته CIS، این نشست شخصا برگزار خواهد شد.

در پیش نویس دستور جلسه 10 مورد وجود دارد که از جمله آنها می توان به تبادل نظر در مورد موضوعات موضوعی دستور کار بین المللی اشاره کرد. همچنین اعضای شورای وزیران امور خارجه در نظر دارند موضوع اسپارتاکیاد کشورهای مستقل مشترک المنافع در میان کودکان دارای معلولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهند، اجرای طرح رایزنی های چندسطحی بین وزارت امور خارجه در داخل CIS و برنامه اقدام برای ارتقاء را جمع بندی کنند. مشارکت بین وزارتخانه های خارجه کشورهای مشترک المنافع در سال 2022.

روسای وزارت خارجه همچنین موضوعات مربوط به تعیین پایتخت های ورزشی، فرهنگی و جوانان کشورهای مستقل مشترک المنافع، اعطای وضعیت سازمان پایه برای آموزش و بازآموزی پرسنل روزنامه نگاری، تعامل در زمینه مستندسازی افراد مشمول اجبار را بررسی خواهند کرد. اخراج با گواهی بازگشت

مقاله مرتبط  آشنایی لوازم تعمیرات موبایل