سیروج الدین مهرالدین با همکاران خود از بلاروس و قزاقستان دیدارهای دوجانبه داشت – اخبار تاجیکستان

سیرو الدین محرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 13 آوریل 2023 در سمرقند در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع با همتایان خود از بلاروس و قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیران راه های تقویت همکاری بین دولت ها و کار مشترک بیشتر در تعدادی از زمینه ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سیروج الدین مهرالدین با همکاران خود از بلاروس و قزاقستان دیدارهای دوجانبه داشت – اخبار تاجیکستان