طوفان مغناطیسی قدرتمندی در زمین در راه است – اخبار تاجیکستان

درجه اغتشاش میدان مغناطیسی زمین، طبق داده های پایش آب و هوای فضا، اکنون به سطح G4 افزایش یافته است – در مقیاس پنج شاخص بسیار قوی، که در آن G5 بسیار قوی و G1 ضعیف است.

سطح G4 فرض می کند که در زمین، علاوه بر تداخل جدی در ارتباطات، اختلالات جدی در ارتباطات رادیویی، می توان ساعات زیادی از اختلال در ناوبری ماهواره ای و فرکانس رادیویی را ثبت کرد.