مدارس اورنبورگ ابزار جدیدی دریافت می کنند

مدارس موسیقی ، هنر و هنر منطقه اورنبورگ آلات موسیقی ، تجهیزات و مبلمان جدید دریافت می کنند.