مدیریت پروژه: تعریف، تاریخچه، کارکرد، استاندارد و حوزه ها

برخلاف خیال بخش اعظمی از افراد، مدیریت پروژه های کوچک، آنقدرها نیز بی آلایش نیست. امروزه گانت چارت بدلیل معمولی و قابل ادراک بودن آن، به تیتر روشی جالب و پرطرفدار به شکل وسیعی در جهان جهت رئیس روزگار پروژهها به عمل برده میشود. جلسه بازبینی و گذشتهنگری Sprint retrospectives: جلسهای که در آن، مجموعه اسکرام در گزینه پروسه اسپرینت پیشین سخن میکنند و راهکارهای برای ترقی اسپرینت بعدی ارائه میکنند. تمرکز همین نحوه از تکنیک های در دست گرفتن پروژه بر روی اتفاقهای قبلی وجود ندارد و میخواهد اقدامات خوب و بد پروژه را برای استعمال در پروژههای بعدی تصویب کند. آن‌ها روی عناصر اساسی نظیر زمان، دارایی و کارآیی محاسبه می‌نمایند و هر جا مشکلی در درحال حاضر رخداد افتادن باشد، وارد عمل می شوند و دارای به کارگیری از تکنیک های کنترل پروژه تمامی چیز پروژه دانشجویی به انگلیسی را سامان میدهند. در سال 1999 کمیتهی مهندسی هزینه IBC تحقیقی انجان دادند و نتیجه ها این باز‌نگری نشان اعطا کرد که در صورتی که ترفند های کنترل پروژه بهدرستی اجرا شوند هزینهها تا 10 % کمتر پیدا میکنند. آمارهای کنترل پروژه نشان دادهاند که 73 % از سازمانهایی که بهطور رسمی از مدیر و کنترل پروژه به کارگیری کردهاند، توانستهاند به هدفشان برسند. گروه مدیریت پروژه یک مسیر استاندارد به جهت رسیدن به هدف طراحی و برنامهریزی میکنند. مدیران پروژه به جهت موفقیت در پروژههای ریز به دو چیز نیاز دارند؛ اصولی که به طور خاص به جهت پروژههای کوچک طراحی شدهاند و بضاعت رهبری مؤثر که در آیتم سوق دهی درست اعضای مجموعه است. کمپانی کوکاکولا بهجای تحقیقات بازاریابی عمیق، طراحی فرایند رئیس و کنترل پروژه، روشی نادرست را در پیش گرفت. اکثر مدیران پروژه فارغالتحصیلان فن مهندسی صنعت های میباشند و بضاعت رئیس و رهبری پروژه و تکنیکها و روش های مدیریت پروژه را در حین علم آموزی فراگرفتهاند. نسبتاً غالب تکنیکها و روشهای رئیس پروژه که ما امروزه از آن ها استعمال می کنیم به وسیله وزارت دفاع، صنعت های نظامی و سازمان هوافضای ایالات متحده در خلال سال های ده سال 1950 و 1960 میلادی نوآوری و توسعه یافتهاند که روشهایی همچون طرز Pert ، قیمت بدست آمده، مهندسی ارزش و ساختار باخت عمل از آن جملهاند. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب سایت پروژه دانشجویی ونسیم.

مقاله مرتبط  اولین نمایش شاخ نظروف "ستاره ها" را با خانواده هایشان و حتی با عصا گرد هم آورد.