مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ماده5 ـ خلافکار موظف می باشد پیاله مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمهای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل گزینش و اعلام میگردد پرداخت و رسید اخذ نماید یا مراتب اعتراض خود را کاسه مدت مذکور اهمیت ذکر عارضه ها به اداره اجرائیات هدایت و رانندگی تسلیم کند. اداره ذکر شده مکلف می باشد حداکثر کاسه بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض باز‌نگری اضطراری را انجام دهد و در شکل غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض بیان کند، در شکل سماجت معترض، اداره اجرائیات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند. همان طور که قبلا اشاره شد چراغ هدایت رنگ زرد رنگ به مضمون‌ احتیاط می باشد و زمان برخورد حیاتی همین چراغ راهنمایی بایستی پشت چراغ راهنمایی از سرعت خود بکاهید و پشت خطر ایست نگه دارید البته برخی خودروها به جای همین که این کار را انجام دهند برعکس پای خود را بر بر روی پدال گاز گذارده و به شتاب از تقاطع عبور می نمایند. کلیدی پاسخ دادن به سوالات منحصر این بخش قابلیت و امکان خطا کاهش مییابد. روشی که ذکر شد معمولا در مواردی به فعالیت می رود که حجم گردش به سمت راست و چپ وسایل نقلیه اندک باشد و همین قابلیت به جهت عابرین پیاده رو وجود داشته باشد که از خیابان عبور کنند در غیر این شکل بایستی فاز جداگانه ای برای عابرین پیاده رو اختصاص داده شود. امروزه فاز بندی و زمانه بندی های هدایت در مدیریت بهتر تقاطع های چراغ دار نمونه سوال آئین نامه بهمن ۱۴۰۰ می باشد. هنگامی که چراغ هدایت قرمز رنگ می شود این بدان معناست که مسیر به جهت عبور عابر پیاده مجاز می باشد و برعکس در روزگار هایی که چراغ راهنمایی سبز می باشد این بدان معناست که عبور به جهت عابرین پیاده ممنوع است، بدین ترتیب می بایست علامتی وجود داشته باشد تا این گزینه را به عابرین پیاده رو نمایش بخشید و این جاست که به وجود چراغ عابر پیاده رو احتیاج می شود. رنگ قرمز رنگ چراغ عابر پیاده به شکل تصویر آدمکی هست که ایستاده می باشد و همین بدان معناست که عابر پیاده بایستی در موقعیت فارغ از حرکت باشد و در مسیر خیابان حرکتی نداشته باشد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم نمونه سوال آیین طومار طلایی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

مقاله مرتبط  بنای یادبود ویاچسلاو شالویچ در مسکو رونمایی می‌شود