نتربکو تاتیانا را خواهد خواند

آنا نتربکو در تئاتر ماریینسکی نقش تاتیانا را در اپرای اوژن اونگین اجرا می کند. والری گرگیف اجرای این برنامه را بر عهده خواهد داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>