پترزبورگ بدون کنسرت سال نو

محدودیت های جدیدی در سن پترزبورگ در حال اعمال است.