“چند نفر از آنها به این ورطه افتادند …”

در 4 دسامبر ، کنسرتی به یاد نوازندگانی که امسال درگذشتند ، در مرکز فرهنگی MININ-KHOR برگزار می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>