“چند نفر از آنها به این ورطه افتادند …”

در 4 دسامبر ، کنسرتی به یاد نوازندگانی که امسال درگذشتند ، در مرکز فرهنگی MININ-KHOR برگزار می شود.