🌿 سولفات پتاسیم چیست، روش استفاده و چه کاربردی دارد؟

به طور معمول برای صیفی جات 300 تا 500 ، برای دانه های روغنی 200 تا 300، به جهت میوه های هسته دار و غلات 200 تا 300 کیلوگرم از این کود در یک هکتار زمین گزینه استعمال است. مقدار مصرف کود سولوپتاس به جهت فضای سبز پسته 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار به روش قطره ایی میباشد . برای انتقال قند به یاری آوند ها به بخش های متفاوت یک گیاه مانند ساقه ها و برگ ها نیاز انرژی ATP هست در صورتی که کاتیون پتاسیم گیاه کاهش یابد، میزان انتقال قند هم کمتر می یابد و میوه های درختان بی طعم و نرسیده سولفات پتاسیم گناباد می باشد . و همین طور عنصر پتاسیم در طبیعت سبب ایجاد میوه های تبارک میشود. در خاکهایی که میزان نیترات بالا است، باعث قلیل شدن نیترات خاک می گردد و از کوچک ماندن میوه ها جلوگیری می کند. کود پتاسیم (K) معمولا به جهت بهبود عملکرد و کیفیت گیاهان در هم اکنون پرورش به خاک هایی که قادر به تأمین به اندازه این ماده مغذی نیستند، طولانی تر می شود. بدین ترتیب شوری تمام کمتری به ازای هر واحد K به زمین بیش تر می شود. هر تعدادی که همین انتخاب پذیری دربین مدل های گیاهی به طور کامل مختلف است. پتاسیم عنصر نسبتاً فراوانی در پوسته زمین هست به این عامل ایجاد کود پتاس در هر جایی از عالم به راحتی رخ می گیرد. چکیده از دستگاه های ساخت سولفات پتاسیم را از مرزوبوم چین وارد می کنند البته خوشبختانه شبیه اهل ایران آن موجود است. مقدار عنصر پتاسیم در خاکهای معدنی سه درصد یا اکثر در هم اکنون تغییر‌و تحول است اما در خاکهای آلی همین مقدار حدود سه صدم % است. این تعیین پذیری در دربین مدل های گیاهی گوناگون است. عنصر پتاسیم را بایستی به مدل ای قرار داد که ریشه گیاهان بتواند آن را جذب نماید و در مرحله خاک های خشک نباید آیتم به کارگیری قرار داد. جذب عنصر پتاسیم در باطن سیتوپلاسم یا سلولهای ریشه از رویه جذب فعال شکل می گیرد که به امداد انرژی رخ میگیرد. نام دیگر این کود سولوپتاس می باشد که به کرات در زمین های کشاورزی مصرف می گردد و به دوصورت جامد و محلول قابل استفاده است. گیاهانی که علایم کاهش عنصر پتاسیم دارند نسبت به وجود آمونیوم حساسیت بیشتری تفاوت سولوپتاس و سولفات پتاسیم نشان می دهند. پس زمانی که زیاد نزدیک به دانه و محل لینک مصرف شود، می تواند باعث خودداری از رویش درست جوانه گیاه شود. و برگ گیاهان زردرنگ رنگ می شود که از نماد های کمبود مواد غذایی می باشد.

مقاله مرتبط  لوله فلکسی بل