بازیگر گوشا کوتسنکو با ویروس کرونا ویروس

در بیمارستان بستری شد

گوشا کوتسنکو ، هنرمند ارجمند روسیه ، تئاتر و فیلم 53 ساله تئاتر و فیلم روسی به دلیل ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد.

“بله ، او در بیمارستان بستری است” ، آژانس TASS به نقل از نماینده این بازیگر گفت.

خود این بازیگر در اینستاگرام خود نوشت: “مواظب خودت باش! کوید موذی ترین شخصیت است!”.

کوتسنکو همچنین ، خطاب به طرفداران ، خاطرنشان کرد که شما باید ماسک بزنید و فاصله خود را حفظ کنید.

این بازیگر پرسید: “بی پروا نباش. به خود و پزشکان کمک کن.”

وی همچنین گفت که اجراهایش در ماه اکتبر به دلیل بیماری به دسامبر موکول شد.