نمایندگان 11 حزب در بیشکک

تجمع کردند

نمایندگان 11 حزب در بیشکک تجمع کردند 5 اکتبر 2020 ساعت 15:39

Avesta.Tj | 05.10.2020 | گزارش 24.kg در بیشکک ، در میدان آلا تو ، تجمع احزابی که در انتخابات پارلمانی در 4 اکتبر شکست خوردند ادامه دارد.

تعداد شرکت کنندگان در حال افزایش است. اکنون ، طبق منابع مختلف ، تا 5 هزار نفر در کانون حوادث قرار دارند. آنها خواستار لغو نتایج رای گیری هستند. احزاب اردو و ییمان نورو به این اعتراض پیوستند.

رهبران زامانداش ، بیر بولا ، آتا مکن ، رسپابلیکا ، مکنچیلا ، مکن اینتیماگی ، سوسیال دموکرات های قرقیزستان و اصلاحات در جای خود قرار دارند. نمایندگان احزاب اردو و ییمان نورو نیز در اینجا حضور دارند.

برخی از نمایندگان احزاب و انجمن های سیاسی میدان را ترک کردند.