جلسه هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو

برگزار شد

جلسه هماهنگ کنندگان ملی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در مسکو برگزار شد 8 سپتامبر 2020 ، ساعت 17:00

Avesta.Tj | 09/08/2020 | جلسه منظم شورای هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 4 تا 8 سپتامبر در مسکو برگزار شد.

طبق اداره اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان ، هیاتی از جمهوری تاجیکستان در این جلسه شرکت کرد.

طرفین در مورد موضوعات مربوط به آماده سازی جلسات شورای سران کشورها و شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تفصیل بحث و تبادل نظر کردند.

شرکت کنندگان در جلسه توجه ویژه ای به پیش نویس بیانیه نهایی CHS ، برنامه اقدام برای 2021-2025 داشتند. در مورد اجرای استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال 2025 ، و همچنین تعدادی از بیانیه های مشترک که برای تصویب سران کشورها برنامه ریزی شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>