نمایندگان مجلس اصلاحات قانون “درباره ارگان های امنیت ملی”

را تصویب کردند

نمایندگان مجلس اصلاحات قانون “ارگانهای امنیت ملی” را تأیید کردند 28 اکتبر 2020 ، ساعت 13:05

اوستا Tj | 10/28/2020 | نمایندگان مجلس نامویانداگون (مجلس پایین مجلس) تاجیکستان اصلاحات تعدادی از قوانین را در جلسه عادی جلسه دوم جلسه ششم که امروز 28 اکتبر در دوشنبه برگزار شد ، تصویب کردند.

به گفته سرویس مطبوعاتی مجلس عوام کشور ، اصلاحاتی در قوانین جمهوری تاجیکستان “درباره ارگان های امنیت ملی” و “در مورد آژانس کنترل مالی دولت و مبارزه با فساد” انجام شده است.

همچنین اصلاحاتی در قانون گمرک و قانون “در مورد وضعیت حقوقی نمایندگان منطقه خودمختار گورنو-بدخشان” انجام شد.

نمایندگان مجلس نامویانداگون همچنین موارد مربوط به اصلاحات قوانین جمهوری تاجیکستان “در مورد وضعیت قانونی پرسنل نظامی” و “در مورد نیروهای داخلی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان” را مورد بررسی قرار داده و قطعنامه های مربوطه را تصویب کردند.