یکی از ساکنان Gissar “گیر کرده” ماهی را با یک میله ماهیگیری الکتریکی

یکی از ساکنان Gissar با” میله ماهیگیری الکتریکی “ماهی را” گیر “کرد 2 سپتامبر 2020 ، ساعت 16:00

Avesta.Tj | 02.09.2020 | یکی از ساکنان شهر گیسار مظنون به صید غیرقانونی است. این مرد با وسیله ای برقی ماهی را “گیر” کرد.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، در بازرسی از یک ماشین ، پلیس محیط زیست 580 واحد ماهی “مارینکا” را کشف کرد.

مشخص شد که صاحب 30 کیلوگرم ماهی 32 ساله ساکن شهر گیسار است که “مارینکا” را از 40 ساله ساکن محلی که درگیر صید غیرقانونی است خریداری کرده است.

مرد با یک میله ماهیگیری الکتریکی ماهی را گیر انداخت. خسارت وارده به طبیعت 6/33 هزار سامونی تخمین زده شده است.

طبق ادار enforcement اجرای قانون ، این واقعیت در حال تأیید است.