“ماسک طلایی” به نمایش تئاتر ملل “کنفرانس ایران”

اهدا شد

نمایش” کنفرانس ایرانی “توسط تئاتر ملل مسکو به عنوان بهترین نمایش نمایشی از یک شکل بزرگ در چارچوب جایزه ماسک طلایی شناخته شد.

نمایش “جنایت و مجازات” تئاتر سن پترزبورگ “پناهگاه کمدین” در نامزدی “بهترین نمایش درام به شکل کوچک” جایزه دریافت کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>