35 شهروند تاجیکی از ایران به دوشنبه

تحویل داده شدند

35 شهروند تاجیکی تحویل داده شده از ایران به دوشنبه 4 سپتامبر 2020 ، ساعت 07:39

Avesta.Tj | 04.09.2020 | گزارش اداره اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان 35 شهروند تاجیکستان یک روز قبل ، در تاریخ 3 سپتامبر ، از ایران به تاجیکستان تحویل داده شدند.

خاطرنشان می شود که 35 شهروند جمهوری تاجیکستان با پرواز ویژه کیش ایر از مشهد به دوشنبه برگردانده شدند.

در همان پرواز ، دسته دوم کمک های پزشکی ایران برای جنگ با کوید -19 به طرف تاجیک منتقل شد.

ایران 2.5 تن دارو برای مقابله با ویروس کرونا به تاجیکستان اهدا کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>