این شرکت چینی 10 هزار آپارتمان در افغانستان احداث خواهد کرد.

< h2> یک شرکت چینی 10 هزار آپارتمان در افغانستان احداث خواهد کرد. 23 سپتامبر 2020 ساعت 11:49 صبح

Avesta.Tj | 09/23/2020 | روز سه شنبه در کابل ، با حضور اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان ، قرارداد ساخت 1400 واحد مسکونی در منطقه نیلا باغ در دارالامان در کابل امضا شد.

این سند توسط سران وزارت شهرسازی و سرزمین های افغانستان و همچنین شرکت چینی MCC 19 امضا شده است.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان ، در مرحله نخست این پروژه از بین 10 هزار واحد مسکونی اعلام شده توسط چین در سال 2015 ، 1400 واحد مسکونی در منطقه نیلا باغ ، دارالامان در کابل ساخته خواهد شد.