این شرکت چینی 10 هزار آپارتمان در افغانستان احداث خواهد کرد.

< h2> یک شرکت چینی 10 هزار آپارتمان در افغانستان احداث خواهد کرد. 23 سپتامبر 2020 ساعت 11:49 صبح

Avesta.Tj | 09/23/2020 | روز سه شنبه در کابل ، با حضور اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان ، قرارداد ساخت 1400 واحد مسکونی در منطقه نیلا باغ در دارالامان در کابل امضا شد.

این سند توسط سران وزارت شهرسازی و سرزمین های افغانستان و همچنین شرکت چینی MCC 19 امضا شده است.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان ، در مرحله نخست این پروژه از بین 10 هزار واحد مسکونی اعلام شده توسط چین در سال 2015 ، 1400 واحد مسکونی در منطقه نیلا باغ ، دارالامان در کابل ساخته خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>