هر خانواده تاجیکی کتاب “تاجیکان” از Bobojon Gafurov

را دریافت می کند

پذیرایی خواهد کرد

هر خانواده تاجیکی کتاب “تاجیکان” از بوبوجون گافوروف را دریافت می کند 8 سپتامبر 2020 ، ساعت 12:41 بعدازظهر

Avesta.Tj | 09/08/2020 | کتاب “Tochikon” (تاجیکان) توسط آکادمیک Bobojon Gafurov در دسترس هر خانواده تاجیکی قرار خواهد گرفت.

به گفته سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان ، به نمایندگی از رئیس دولت ، با ادامه سخنرانی خود در مجلس در تاریخ 26 دسامبر 2019 ، انتشارات ناشریتی موصیر شروع به چاپ کتاب “Tojikon” از بوبدجون گافوروف کرد.

خاطرنشان می شود که در نیمه دوم سپتامبر توزیع کتاب در شهرها و مناطق کشور آغاز می شود.

کتاب “Tochikon” نوشته B. Gafurov ، به ابتکار رئیس جمهور امامعلی رحمان ، توسط هر خانواده ای در تاجیکستان دریافت خواهد شد.