نیروگاه های کوچک برق در تاجیکستان: 0.08٪ تولید

نیروگاه های کوچک تاجیکستان: تولید 0.08٪

8 اکتبر 2020 ساعت 4:40 بعدازظهر

Avesta.Tj | 08.10.2020 | حجم برق تولید شده توسط نیروگاه های برق آبی کوچک در تاجیکستان ناچیز است و حتی به 1٪ از کل تولید نمی رسد.

با توجه به بخش انرژی کشور ، تعداد کل نیروگاه های برق آبی کوچک در کشور 284 واحد است. برای هشت ماه امسال ، آنها فقط 11.2 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده اند که 0.08 درصد از کل برق تولید شده برای این دوره است.

اما به اینفوگرافیک
[محتوای جاسازی شده] مراجعه کنید