آیا مردم ما به روانشناس مراجعه می کنند؟ (ویدئو)

آیا مردم ما با یک روانشناس مشورت می کنند؟ (فیلم) 28 اکتبر 2020 ، ساعت 15:42

Avesta.Tj | 28.10.2020 | جلسه مشاوره چیزهای فراتر از نشستن روی کاناپه و صحبت درباره مشکلات شماست. باورهای غلط بسیاری در مورد معنای صحبت با روانشناس وجود دارد.

در غرب ، صحبت با یک روانشناس “قلب به قلب” ، در میان گذاشتن مشکلات خود با او در نظم کارها است ، اما نحوه انجام این کار در کشور ما و اینکه آیا شهروندان ما به روانشناسان مراجعه می کنند ، فیلم ما را ببینید.
[محتوای تعبیه شده ]