حدود 1.5 هزار کارگر بهداشتی در قزاقستان در ارتباط با آلودگی به ویروس کرونا و ذات الریه

پرداخت کردند

< span typeof = "v: Breadcrumb"> صفحه اصلی / بررسی اجمالی سایت های دیگر / حدود 1.5 هزار کارگر بهداشت در قزاقستان دریافت کردند پرداختی در ارتباط با عفونت با ویروس کرونا و ذات الریه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>