پارلمان موضوع طرح ارضی FEZ “Kulyab”

را مورد بررسی قرار خواهد داد

پارلمان طرح ارضی FEZ “Kulyab” را بررسی خواهد کرد 30 سپتامبر 2020 ، ساعت 16:15

Avesta.Tj | 20/9/2020 | موضوع طرح سرزمینی منطقه آزاد اقتصادی “کولیاب” در اولین جلسه جلسه دوم مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس (مجلس نمایندگان) از ششمین جلسه دعوت خواهد شد که در اول اکتبر برگزار می شود.

همانطور که رئیس مرکز مطبوعاتی مجلس عوام پارلمان کشور ، محمداتو سلتونوف به “اوستا” گفت ، دستور کار جلسه اول شامل هفت موضوع با ماهیت متفاوت است.

به طور خاص ، نمایندگان پیش نویس اصلاحیه قوانین جمهوری تاجیکستان “در مورد آموزش” و “در مورد ارگان های دولت محلی” را بررسی می کنند.

علاوه بر این ، دستور کار جلسه اول همچنین شامل موضوع برنامه ارضی منطقه آزاد اقتصادی “کولیاب” است.