یک بازدید کننده از Metropolitan نقاشی گمشده توسط Jacob Lawrence

را پیدا کرد

بازدیدکننده نمایشگاهی در موزه هنر متروپولیتن به یکی از نقاشی های جاکوب لارنس کمک کرد. هنگامی که او این نمایشگاه را بررسی کرد ، جایی که مجموعه ای از آثار “مبارزه. از زندگی مردم آمریکا ، “من فکر کردم که یک تصویر مشابه را در جایی دیده ام. و سپس به دیدار همسایگان خود رفتم و در آنجا شاهکار را کشف کردم.

مشخص شد که یک زوج متاهل مسن 60 سال پیش این کار را در یک حراج خیریه خریداری کرده اند. از آن زمان ، نقاشی به دیوار آنها آویزان شده است.

بوم از وضعیت مطلوبی برخوردار است و می تواند در نمایشگاه ها شرکت کند. اول به متروپولیتن. آثار این هنرمند تا اول نوامبر در آنجا نگهداری می شود. و سپس در موزه های دیگر ایالات متحده.