رئیس جمهور جایگزین یکی از معاونین وزارت امور داخلی


رئیس جمهور جایگزین یکی از معاونین وزارت امور داخله شد 10 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:31

Avesta.Tj | 09/10/2020 | رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز فرمانی را منصوب کرد که سرهنگ راوفزود سهروب اورز – فرمانده نیروهای داخلی وزارت امور داخلی تاجیکستان را منصوب می کند؟ درجه منظم ویژه “سرلشکر”.

بنا به اعلام خدمات مطبوعاتی رئیس دولت ، با حکم دولت سعیدز محمدمسید ، بورون به دلیل انتقال به شغل دیگر از سمت معاون وزیر امور داخلی جمهوری تاتارستان آزاد شد.

در فرمان دیگری دولت حمیدزودا باروتالی پرتوف به عنوان معاون وزیر امور داخلی منصوب شد.