رئیس جمهور رidentsسای دادگاه های اشت و کانیبادام

را برکنار کرد

رئیس جمهور رidentsسای دادگاه های اشت و کانیبادام را برکنار کرد 5 نوامبر 2020 ، ساعت 16:56

اوستا Tj | 05.11.2020 | ، سرویس مطبوعاتی رئیس دولت گزارش می دهد ، رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز فرمانی در مورد آزادی قضات امضا کرد.

بنابراین ، در ارتباط با رسیدن به سقف سنی تورسونزودا ، بابودژون داولات از سمت خود به عنوان رئیس دادگاه منطقه اشت در منطقه سغد آزاد شد.

سعیدزودا ایلهام حمید از سمت خود به عنوان رئیس دادگاه شهرستان کانیبادام در منطقه سغد و رحمت الوزود بهروز رحمتولو از سمت قاضی دادگاه شهرستان کانیبادام در منطقه سغد به درخواست خودش برکنار شدند.