مخالف استفاده از ماسک ، اجرای نمایش را در تماشاخانه Taganka

متوقف کرد

افسران Rosgvardia باید به تئاتر مسکو در Taganka فراخوانده شوند ، زیرا یکی از تماشاگران حاضر به ماسک زدن نیست ، گزارش REN TV. در نتیجه ، عملکرد به مدت یک ساعت به تأخیر افتاد.

“حق بارگیری. او نمی خواهد ماسک بزند ، “یکی از شاهدان عینی گفت. مأموران اجرای قانون که با کف زدن استقبال شدند. در نتیجه ، زن را از سالن بیرون آوردند تا رویداد برگزار شود.

به یاد بیاورید که از 12 مه ، مسکو رژیم ماسک را اجرا می کند ، شهروندان باید در مکان های عمومی ماسک بزنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>