پوتین عنوان قهرمان کار را به نیکیتا میخالکوف

اعطا کرد

بر اساس وب سایت کرملین ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که عنوان قهرمان کار را به کارگردان نیکیتا میخالکوف اعطا می کند.

خاطر نشان می شود که این عنوان را به میخالکوف بخاطر شایستگی در توسعه فرهنگ و هنر روسیه اعطا می کنند. براساس وب سایت کرملین ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ،

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>