هواپیمای سامون ایر 153 شهروند تاجیکی را از آلماتی به دوشنبه

تحویل داد

هواپیمای سامون ایر 153 شهروند تاجیکی را از آلماتی به دوشنبه تحویل داد 14 سپتامبر 2020 ساعت 15:38

Avesta.Tj | 20/9/2020 | بیش از 150 شهروند تاجیکستان امروز ، 14 سپتامبر ، از قزاقستان از طریق هوایی به میهن خود بازگشتند.

طبق اداره اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ، به نمایندگی از دولت ، با همکاری مقامات ذیربط قزاقستان ، 153 شهروند تاجیکی از آلماتی به دوشنبه تحویل داده شدند.

به گفته این منبع ، تعداد مشخص شده از شهروندان تاجیک توسط پرواز خاص سامون ایر تحویل داده شده است.

برای یادآوری ، در تاریخ 3 سپتامبر سال جاری ، 347 شهروند جمهوری تاجیکستان از طریق پاسگاه ژیبک – ژولی در مرز قزاقستان و ازبکستان به جاده خود به وطن خود در تاجیکستان بازگشتند.