کارمند فرودگاه دوشنبه خودکشی کرد


کارمند فرودگاه دوشنبه خودکشی کرد 26 اکتبر 2020 ساعت 4:10 بعد از ظهر

A vesta.Tj | 10/26/2020 | امروز یکی از کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه خودکشی کرد. به گفته رادیو اوزودی ، یکی از کارکنان فرودگاه شرفگان خودجامکلف خودکشی کرد.

ذکر شده است که شوخدامکولوف با سلاح خدمتی خود را شلیک کرده است.

خودکشی یکی از کارکنان فرودگاه “اوستا” پایتخت توسط وزارت امور داخلی تاجیکستان تأیید شد و تأکید کرد که تحقیقات توسط دادستانی در حال انجام است.

سایر جزئیات مربوط به شغل متوفی و ​​دلایلی که این مرد را به این اقدام شدید ترغیب کرده گزارش نشده است.