نمایش ها در صحنه اتاق تا 28 اکتبر لغو شد

تئاتر بولشوی از لغو اجراهایی که قرار بود در صحنه مجلسی برگزار شود ، خبر داد. B. A. Pokrovsky از 5 تا 28 اکتبر. برای این دوره “ترکها در ایتالیا” (8 ، 9 و 10 اکتبر) ، “سرولیا” (16 ، 17 و 18 اکتبر) ، “نمایشگاه سوروچینسکایا” (22 ، 23 ، 24 و 25 اکتبر) و “بینی” ( 28 اکتبر) “.

طبق سرویس مطبوعاتی تئاتر ، طبق فرمان شهردار مسکو در تاریخ 1 اکتبر ، نمایش ها لغو شدند.