سورکوف در “شیاطین” بوگومولوف

بازی کرد

ولادیسلاو سورکوف ، معاون سابق ریاست جمهوری ، که در ابتدای سال دفتر را ترک کرد ، در نمایش به کارگردانی کنستانتین بوگومولوف ، بازیگر” شیاطین “فیودور شرکت کرد داستایوسکی.

همانطور که از شهادت بیننده هایی که در وب ظاهر شدند ، برمی آید ، این مقام سابق به صحنه نرفت ، اما مونولوگ وی بر روی صفحه نمایش نشان داده شد.

کمیسار سابق جنبش ناشی و دبیر مطبوعاتی Rosmolodezh کریستینا پوتوپچیک ویدئویی را از تئاتر به اشتراک گذاشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>