سورکوف در “شیاطین” بوگومولوف

بازی کرد

ولادیسلاو سورکوف ، معاون سابق ریاست جمهوری ، که در ابتدای سال دفتر را ترک کرد ، در نمایش به کارگردانی کنستانتین بوگومولوف ، بازیگر” شیاطین “فیودور شرکت کرد داستایوسکی.

همانطور که از شهادت بیننده هایی که در وب ظاهر شدند ، برمی آید ، این مقام سابق به صحنه نرفت ، اما مونولوگ وی بر روی صفحه نمایش نشان داده شد.

کمیسار سابق جنبش ناشی و دبیر مطبوعاتی Rosmolodezh کریستینا پوتوپچیک ویدئویی را از تئاتر به اشتراک گذاشت.