تصمیم گرفته شد تا فهرست اوکراین در فهرست میراث فرهنگی یونسکو

قرار گیرد

وزارت فرهنگ اوکراین پیشنهادی را از کمیته خبرگان دریافت کرد تا در فهرست میراث فرهنگی ناملموس” فرهنگ پختن بورس اوکراین “قرار گیرد. به گفته سرویس مطبوعاتی این اداره ، این گام مهمی در تهیه پرونده نامزدی برای لیست میراث فرهنگی جهان است.

ذکر شده است که کیف همچنین قصد دارد در لیست متقاضیان ورود به لیست یونسکو از فن آوری ایجاد پیراهن Klembovskaya ، گلدوزی های بورشچیو ، جشن های عید پاک Carpathian lizhnikarstvo و Vinnytsia “Drive Volodar” استفاده کند.