اورین پیشنهاد بستن تئاتر بولشوی را به جای کاهش مخاطب

مدیر کل تئاتر بولشوی ولادیمیر اورین گفت که بهتر است به طور موقت تئاتر را در وخیم تر شدن وضعیت ویروس کرونا تعطیل کنیم تا اینکه تعداد تماشاگران را به دستور مقامات مسکو به 25٪ کاهش دهیم. وی متذکر شد که این موضوع را با وزیر فرهنگ اولگا لیوبیموا در میان گذاشته است.

“او به كومرسانت FM توضیح داد:” اگر اشغال سالن 25٪ باشد ، ما نمی توانیم هزینه های اجرای نمایش را تأمین كنیم.

اورین خاطرنشان کرد که این مسئله فقط در رابطه با بنیانگذار قابل حل است. به گفته وی ، اولگا لیوبیمووا عمدتا از موقعیت تئاتر مشترک است و اکنون لازم است با دفتر شهردار مسکو مذاکره شود.