سالگرد بازیگر ورا واسیلیوا به دلیل COVID-19

به تعویق افتاد

اولین تئاتر آکادمیک مسکر طنز ورا واسیلیوا قرار بود 95 سالگرد خود را در 30 سپتامبر روی صحنه جشن بگیرد ، اما یک جشن جشن وجود داشت به دلیل افزایش تعداد موارد جدید ویروس کرونا در COVID-19 در پایتخت روسیه تصمیم به تعویق افتاد.

واسیلیوا در صفحه رسمی تئاتر در فیس بوک گفت که او منتظر دیدار با هواداران است ، اما او صحیح می داند که برای محافظت از تماشاگران سالخورده عصر را به زمان مناسب تری موکول کند.

خانم بازیگر تعطیلات را “در خانه ، در یک حلقه باریک” جشن می گیرد.

مصاحبه “ورا واسیلیوا راجع به بازی روی صحنه در سال 95 صحبت کرد” را بخوانید