آذربایجان صادرات دانه های روغنی به تاجیکستان را به رکورد بالایی رسانده است

بر اساس آمار کمیته دولتی آمار این کشور، حجم صادرات 10 برابر بیشتر از مدت مشابه سال 2022 است که این کشور تنها 174 تن خرید کرده بود.

ارزش صادرات محصولات به بیش از 343.8 هزار دلار رسیده است که در حال حاضر 11 برابر بیشتر از ارقام سال گذشته (31.3 هزار دلار) است.

گزارش شده است که در ژانویه تا فوریه 2023، گردش تجاری بین تاجیکستان و آذربایجان 824.6 هزار دلار بوده است.

آذربایجان رکورد افزایش صادرات دانه های روغنی به تاجیکستان را برای اولین بار ثبت کرد. اخبار تاجیکستان – اوستا.tj.