آموزش تعمیرات ایسیو ( ECU ) 【 0 تا 100 + آموزش عملی 】

همین ایسیو از مدل بنزین سوز است. از کاربرد های حیاتی ای سی یو ECU هستند. کلاس های آموزشی برگزار شده در همین دوره ها به شکل تئوری و عملی می باشد و اشخاص نیز به شکل علمی و هم به صورت عملی حساس ECU و طریق عیب یابی و تعمیرات آن آشنا می گردند. ایسیو یا این که به عبارتی کامپیوتر موتور اتومبیل به جهت اینکه بتواند تصمیمات ضروری را در به موقع بگیر می بایست درک صحت از مقادیر و اندازه های متغیر های وابسته موتور داشته باشد این درک را به کمک سنسورها و مدارات وابسته به آن ها از خارج از ایسیو دریافت می نماید و همیشه اندازه مقادیر که غالبا کمیت های فیزیکی یا این که شیمیایی میباشند باید به صورتی تغییر و تحول شکل دهد که در علم الکترونیک که اساس فعالیت ECU می باشد قابل فهم و شعور باشد. ECU ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑه آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر ﻣﻮﺗـﻮر را درك ﻛـﺮده و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﻪ انژکتور و شمع ها می دهد. زمان تعمیرات ایسیو فنی رشته ای در این آموزشگاه به رخ عملی و کارگاهی برگزار شده و شامل: آموزش تعمیرات ecu از صفر تا صد، عیب یابی و بده بستان قطعات الکترونیکی ecu، نقشه خوانی تخصصی مدارات ایسیوها، آموزش تخصصی روش های عیب یابی وتعمیرات ecu و . مجموعه تخصصی کلان یدک اهمیت گروهی متشکل از مهندسین الکتریسیته ، الکترونیک ، مکانیک و تیم سازمان یافته در حوزه فروش و بازاریابی کلیدی توکل به معبود متعال و اهمیت پشتکار و اراده ای قدرتمند تلاش در کسب جایگاه های مرحله بالا علمی ، فنی و تجاری در مرزو بوم داراست . ابتکار اختراع مداوم در رشته آوری و سطح بالایی از رقابت در بازار در صنعت خودرو به این معنا می باشد که تغییر‌و تحول دائمی است. هر کدام از این اجزا وظیفه و در اختیار گرفتن بخشی از ماشین را در اختیار میگیرند ارسال امر جرقهزنی، باز و بسته کردن مسیر تزریق سوخت و همچنین پر‌نور و خاموش نمودن فن خنککننده تا سنسورهای اکسیژن و کنترل میل سوپاپ و میل بادامک به وسیله کامپیوتر ماشین ایسیو 405 گونه 85 کنترل می شود. بعنوان نمونه از نحوه سنسور دمای آب، اطلاعات مربوط به دمای موتور را دریافت می کند. مهم اعتنا به ساختار پيچيده ای که اتومبیل های امروزی دارا‌هستند و استعمال از عنصرهای هوشمند مثل سنسورها و عملگرهاي الكتريكي ؛ پردازنده هاي سريع و دقيق الكترونيكي، ،کار تعمير و خدمات پس از فروش را براي خودروسازان مبتلا تحولاتی دارای کرده است؛ طوری که ديگر نمي اقتدار سوای وجود دستگاه عيب ياب همچون خودروهايي را عيب يابي و بعد از آن تعمیر کرد. ECU یا این که به عبارتی ای سی یو را می اقتدار کامپیوتر اتومبیل معرفی کرد که مسئولیت های حیاتی و فراوانی دارد. یکی از بخش های آموزشی در تعمیرات ماشین ،آموزش ECU ایسیو خودرو است. در همین زمان ها کارآموزان دارای به کار گیری از امکانات پیدایش آموزشگاه به رخ عملی روش تشخیص عیب،مهندسی معکوس، تعمیرات ای سی یو و انواع بردهای سیستم شبکه اتومبیل را فرا می گیرند. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻮدروﺳﺎزي، MAP را ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧـﻮاع ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻌﻘﻮل ایسیو چگونه عمل میکند ﺑﺪﻫﺪ. ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﺪول ها واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺗـﻮر نظیر ﻓﺸﺎر و دﻣﺎي ﻫﻮا دارد.