آموزش شنا را از کجا و چگونه باید شروع کرد ؟

درصورتیکه شما در اقیانوس شنا می کنید، ممکن می باشد در یک جریان پاره پاره شوید. شنای مختلط هم یکی از دیگر از مسابقات شنا میباشد که در آن از چهار نوع شنای متفاوت مثل کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه استعمال می شود. نکته قابلتوجه این‌که احتمال وقوع چنین حادثهای تماما به منطقهای که در آن شنا میکنید، بستگی دارد. همین رویا ممکن می باشد نشاندهندهی ایراداتی باشد که در دستیابی به هدف ها مهمتان تجربه خواهید کرد. همین خواب همچنین ممکن می باشد نشاندهندهی انرژی زیادی باشد که در هم اکنون حاضر دارید. در صورتی که در خواب ببینید که بدون عملکرد در درحال حاضر شنا نمودن هستید، چنین رویایی ممکن می باشد نشاندهندهی برد شما در روزهای آینده باشد، ممکن است یک پروژه یا این که کار طولانی مدت را به انتها خواهید رساند. در خصوص پیشینه استارت و برگشت گفتنی هست که استارت در ابتدا در آب انجام میشد، بدینصورت که شناگران در آب میایستادند و یا دراز میکشیدند، همین طرز تا دوران ایجاد سکوهایی که شیرجه به درون آب را ممکن حلقه شنا چیست گردانید، ادامه یافت. درعین حال باید در لحاظ داشت که در دربین شناگران قورباغه رو، بعضیها حرکت دستشان کار کشته هست و منجر پیش بر روی بیشترشان می‌شود و برخی دیگر حرکت پاهایشان. این دور تسلسل شنا نمودن و پیاده برگشتن مشابه پیاده روی توأم اساسی دو یا این که دوچرخه سواری توأم مهم پیاده بر روی است. به جهت شرکت در این زمان ، شنا آموز می بایست اهمیت شنای کرال پشت و شنای دوچرخه شناخت داشته و در قسمت عمیق براحتی شنا نماید .البته بعضا از مربیان در عصر مقدماتی شنای کرال سینه را به جای شنای کرال پشت تدریس می دهند که می بایست گفت هیچ مشکلی نداشته و به انتخاب آن مربی بستگی دارااست ولی به طور معمول در دوره مقدماتی شناخت کلیدی آب ، کرال پشت و دوچرخه آموزش داده می شود . آب منجر شناور شدن اندام ها شده و به حمایت از آن ها در حین ورزش کمک می کند. متخصصان می گویند که شنا در آب حاوی نمک، سبب ساز ارتقا رطوبت در پوست شده و حیاتی سم زدایی و پاک سازی پوست به از بین بردن چین و چروک یاری می کند. نیروی برشی سبب ارتقاء زخم به دیسکها و بقیه ساختارهای اساسی در نصیب تحت کمر میشود. این رویا ممکن هست یک دورهی وقتی را نشان دهد که به خودتان اذن خواهید اعطا کرد که بوسیله احساسات و عواطفتان ساماندهی شوید.