آهنگ مورگنسترن با لیل پامپ شبکه های اجتماعی را متعجب کرد: “آیا او از این موضوع می داند؟”

رپ روسی ، مورگنسترن آهنگ مشترک خود را با لیپ پامپ هنرمند هیپ هاپ آمریکایی ارائه داد.

این نوازنده در مصاحبه با یوری دودیو درباره انتشار در آینده صحبت کرد ، اما در آن زمان همه کاربران شبکه های اجتماعی به این هنرمند اعتقاد نداشتند. به عنوان استدلال “علیه” این واقعیت که آمریکایی ستاره جهانی است ، ذکر شد. به اعتقاد کاربران ، او به سختی کار خود را با یک روسی که در خارج از کشور شناخته شده نیست آغاز می کند.

“آیا لیل پامپ از این موضوع می داند؟” – بخصوص چنین نظری وجود داشت.

با این وجود قطعه “Watafuk” منتشر شد. با این حال ، پیوندها با او فقط در حساب های Morgenstern نشان داده شده است ، Lil Pump هیچ اشاره ای به مناسب بودن با Morgenstern نکرده است.