احکام رئیس جمهور تاجیکستان – اخبار تاجیکستان

حکم
رئیس جمهور تاجیکستان

در آزادی صفرزد ش.ن. از سمت ریاست منطقه ورزوب

مطابق ماده 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تصمیم می‌گیرم:

در رابطه با انتقال به شغل دیگر، صفرزد شریفخون نورخمد را از سمت ریاست منطقه ورزوب برکنار کنید.

رئیس جمهور
جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان

دوشنبه
1 مه 2023
№557

حکم
رئیس جمهور تاجیکستان

در مورد آزادی مجیدی م.خ. از سمت ریاست بخشدار خوولینگ منطقه ختلان

مطابق ماده 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تصمیم می‌گیرم:

مجیدی مهتدی خیرالله از ریاست بخشداری خوولینگ منطقه ختلون در رابطه با انتقال به شغل دیگر آزاد شود.

رئیس جمهور
جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان

دوشنبه
1 مه 2023
№558

حکم
رئیس جمهور تاجیکستان

در مورد انتصاب دامونزودا H.N. سرپرست هیئت مدیره منطقه ورزوب

مطابق ماده 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تصمیم می‌گیرم:

انتصاب دامنزدا خسرو نظرعلی به عنوان سرپرست هیئت مدیره منطقه ورزوب.

رئیس جمهور
جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان

دوشنبه
1 مه 2023
№559

حکم
رئیس جمهور تاجیکستان

به حکم میرزوزدا م.ب. سرپرست بخشدار خوولینگ منطقه ختلان

مطابق ماده 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تصمیم می‌گیرم:

میرزوزد مظفر برخون را به عنوان سرپرست بخشدار خوولینگ منطقه ختلان منصوب کرد.

رئیس جمهور
جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان

دوشنبه
1 مه 2023
№560