اردوغان به امدادگران تاجیک جایزه داد – اخبار تاجیکستان

اشرفجان گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و نایب رئیس کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان، سرلشکر سلیمان ایسوسودا در مراسم اهدای مدال و نشان رئیس جمهور “برای خدمات انسان دوستانه” شرکت کردند. به نمایندگان کشورهای شرکت کننده در حوادث پس از زلزله 6 فوریه 2023.