امامعلی رحمان با شوکت میرضیایف گفتگوی تلفنی داشت

در این گفت وگو، سران دو کشور در مورد موضوعات مهم روابط دوجانبه از جمله برگزاری نشست کمیسیون بین دولتی در آینده نزدیک گفتگو کردند.

همچنین در مورد برخی از مسائل بین المللی و منطقه ای تبادل نظر صورت گرفت.

ورود امامعلی رحمان با شوکت میرضیایف گفتگوی تلفنی داشت اولین بار ظاهر شد اخبار تاجیکستان – Avesta.tj.