امامعلی رحمان در پیامی تلگرامی به شوکت میرضیایف تبریک گفت – اخبار تاجیکستان

امامعلی رحمان به همکار ازبکستانی خود شوکت میرضیایف برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی تبریک گفت و خاطرنشان کرد که نتایج آن حمایت از مسیر رئیس جمهور برای تقویت دولت را تأیید می کند. این در تلگرام تبریک رهبر تاجیکستان که روز دوشنبه به میرضیایف ارسال شد، آمده است.

شوکت میرومونویچ عزیز،

از طرف مردم تاجیکستان و از طرف خودم، برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی سراسری اصلاحات قانون اساسی جمهوری ازبکستان را به شما و همه مردم برادر ازبکستان تبریک می گویم.

نتایج همه پرسی بار دیگر اعتماد بالا و حمایت قاطع مردم ازبکستان را از مسیر راهبردی شما با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی بیشتر جامعه و تقویت دولت در این کشور تأیید می کند.

با استفاده از این فرصت، بر تعهد قاطع تاجیکستان به تعمیق و گسترش همه جانبه روابط حسن همجواری تاجیکستان و ازبکستان در روح مشارکت راهبردی و تعامل متقابل تاکید می کنم.

من صمیمانه برای شما شوکت میرومونویچ عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت های جدید در فعالیت های دولتی و صلح، رفاه و پیشرفت پایدار برای مردم برادر ازبکستان دارم.